Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spracúvame vaše osobné údaje ako dotknutých osôb a aké sú vaše práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016, o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je fyzická osoba: Marek Zabák, Pri lesíku 657/44, 900 50 Hrubá Borša. Na zaistenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracúvania a ochrany osobných údajov sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sledujeme aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov. V prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a tiež v prípade, ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcich vám z GDPR, môžete nám vaše podania v listinnej forme zaslať na adresu sídla spoločnosti, alebo v prípade elektronických podaní na e-mailovú adresu gdpr@doublekill.sk

V nasledujúcom texte vám poskytujeme ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vzťahujúce sa na všetky webovú stránku doublekill.sk.

Spracúvanie osobných údajov

Pri návšteve našej webovej stránky spracúvame vaše osobné údaje. Takto spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Spracúvanie údajov pri vstupe na webovú stránku spoločnosti

Zakaždým, keď používateľ vstúpi na webovú stránku spoločnosti a zakaždým, keď sa otvorí súbor, údaje o tomto procese sa uložia do protokolového súboru. V závislosti od použitého prístupového protokolu obsahuje záznam denníka informácie s nasledujúcim obsahom:

Nevytvárajú sa žiadne profily použitia, ktoré by spájali adresy IP a informácie umožňujúce identifikáciu osôb, ak nie je v osobitnej politike definované inak. Uložené údaje sa použijú výlučne na účely poskytovania technického obsahu, identifikácie a sledovania neprípustných pokusov o prístup / prístup na webový server, ako aj na štatistické vyhodnotenie, ako sú napríklad čísla návštevníkov a popularita stránky. Hodnotenie vykonávajú iba oprávnení zamestnanci spoločnosti. Spoločnosť nespracúva osobitné kategórie osobných údajov žiadnej z dotknutých osôb a pri spracúvaní osobných údajov žiadnej z dotknutých osôb nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie. Spoločnosť nezamýšľa prenášať osobné údaje žiadnej z dotknutých osôb do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť môže spracúvaním osobných údajov poveriť sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Osobné údaje spracovávané prostredníctvom kontaktného formulára

Účelom spracúvania osobných údajov je elektronická komunikácia pomocou kontaktného formulára na web stránke prevádzkovateľa. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne v rozsahu: emailová adresa, za účelom spätného kontaktovania. Tieto osobné údaje sa ukladajú na dobu nevyhnutnú na vyriešenie požiadavky, najviac však na dobu 12 mesiacov. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@doublekill.sk.

Zásady používania súborov cookies

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové dáta, ktoré sa vytvoria vo vašom prehliadači pri návšteve stránok, ktoré cookies využívajú. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri opakovanej návšteve danej stránky váš webový prehliadač pošle tieto cookies webovej stránke a vďaka nim vám vie ponúknuť vami preferované relevantné informácie, nezobrazenie už zobrazenej reklamy, doplnenie identifikačných údajov vyplnených pri predchádzajúcej návšteve a pod.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a skvalitňovať služby na webe doublekill.sk. Súbory cookies je na tieto účely možné použiť bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na rozhodnutí užívateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním cookies, môže ich aktívne vymazať prípadne zablokovať. Ak dôjde k odmietnutiu používania týchto cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne, môže dôjsť k zníženiu užívateľského komfortu.

Aké cookies používame

Používame dočasné a trvalé cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení dovtedy, pokiaľ web stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú vo vašom prehliadači do uplynutia ich platnosť alebo do manuálneho vymazania.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať?

Anonymizované informácie o IP adrese pripojenia, prehliadači, času a navštívených stránok nášho webu.

Zmena nastavení cookies

Ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť www.aboutcookies.org.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies sú účinné od 01.01.2021.